Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/6383
Title: Глубинная геология и нефтегазоносность Рионско-Куринской депрессии и Черноморского сектора Грузии по геофизическим данным
საქართველოს რიონ-მტკვრის დეპრესიის და შავი ზღვის აღმოსავლეთ სექტორის სიღრმული გეოლოგიური გაზ-ნავთობზე პროგნოზული შეფასება გეოლოგიურ-გეოფიზიკური მეთოდებით
The depth geology and oil and gas content in the Rioni-Mtkvari Depression with the Black Sea section of Georgia according to geophysical data
Authors: Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили Институт геофизики им. М. Нодиа
Гамкрелидзе, Н.П.
Гонгадзе, С.А.
Яволовская, О.В
Гамкрелидзе, М. И.
Глонти, Н. Я.
Кириа, Д.К
Миндели, П.Ш.
Адикашвили, Л. Н.
Гамкрелидзе, Д.Н.
Ковзев, Г. Н.
Gamkrelidze, N.
Gongadze, C.
Yalovskaya, O.
Gamkrelidze, M.
Ghlonti, N.
Kiria, J.
Mindeli, P.
Adikashvili, L.
Gamkrelidze, D.
Kobzev, G.
გამყრელიძე, ნ.
ღონღაძე, ს.
იავოლოვსკაია, ო.
გამყრელიძე, მ.
ღლონტი, ნ.
ქირია, ჯ.
მინდელი, პ.
ადიკაშვილი, ლ.
გამყრელიძე, დ.
კობზევი, გ.
Keywords: გეოფიზიკა;პეტროფიზიკური თვისებები;ტომოგრაფია
Issue Date: 2017
Abstract: მოცემულ ნაშრომში განხილულია საქართველოს ტერიტორიის გეოფიზიკური შესწავლილობის პრობლემები. პირველი პრობლმა შეეხება სამეცნიერო-გამოყენებით ამოცანებს, ხოლო მეორე - გამოყენებით-ეკონომიკურს. ნაშრომში მიმოხილულია გეოლოგო-გეოფიზიკური მეთოდოლოგიის საკითხები რის საფუძველზე გაანალიზირებულია და გამოკვლეული სავი ზღვის აღმოსავლეთ სექტორის სიღრმული აგებულება. ანალოგიური სამუსაო შესრულებულია კოლხეთის დაბლობისა და ძირულის მასივისათვის.
Глубинная геология и нефтегазоносность Рионско-Куринской депрессии и Черноморского сектора Грузии по геофизическим данным Приведенные в заглавии определения представляют сегодняшние проблемы Грузии. Первая – касается решения научно-прикладных задач, вторая – прикладных-экономических. Предлагаемая работа после введения и обзора геолого-геофизических методологических вопросов обращается к исследованию и анализу глубинного строения Восточного сектора Черного моря, выполненному с использованием методов сейсморазведки (ОГТ и ГСЗ) и гравимагнитной разведки. Аналогичная работа выполнена по Колхидской низменности с Дзирульским массивом. Установлена корреляционная связь геофизических полей, наблюденных на площадях этих геоморфологических систем акватории и суши. Наблюдается, что в осадконакоплении между этими системами имеется определенная связь. Особенно, в части нижних горизонтов осадочного покрова. Однако, в тектоническом плане такой связи нет. Структуры геологических тел и гравимагнитные аномалии, наблюдаемые в Колхиде и Аджаро-Триалетской зоне, не имеют далекого продолжения в акваторию Чёрного моря. На основе исследований настоящей работы предполагается, что акватория Чёрного моря в структурно-тектонических и геофизических (гравимагнитные поля) отношениях является замкнутой системой, имеющей, вероятно, свои особенности и свою геологическую историю развития и формирования среды. Составлены структурные карты выше средней юры по всем стратиграфическим ярусам РионскоКуринской депрессии и карта фундамента складчатого основания ее Осадочного покрова. Сейсмотомографическому изучению подверглись материалы глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) двух профилей по пересечению Кавказа и одного вдоль Закавказского межгорного прогиба. По всем профилям получены сложные картины распределения скоростей, устанавливающие четырехслойное строение Консолидированной коры – трех «базальтовых» слоев и одного «гранитного» с взаимными «ксенолитовыми» включениями, со своеобразными структурированными скоростными неоднородностями и геометрическими формами.
The depth geology and oil and gas content in the Rioni-Mtkvari Depression with the Black Sea section of Georgia according to geophysical data The definitions used in the title present one of the main problems of Georgian geology. The first one is closely connected with the solution of scientific-applied tasks and the second one with applied-economical ones. After making introduction and review of geological-geophysical methodological problems the monograph turns to study and analysis of deep structure of the eastern Black Sea, carried out with the use of methods of seismic survey (common deep point and deep seismic sounding) and gravitation magnetic survey. A similar work has been performed on the Colchis depression with Dzirula massif. Correlation between the geophysical waves, recorded over the geomorphological systems of water area and land was established. Certain connection of sedimentation in these systems was also established. Particularly in the lower horizons of the sedimentary cover. However, there such connection has not been found in the tectonic plan. The structures of geological bodies and gravitation magnetic anomalies observed in the Colchis and Adjara-Trialeti zone do not have long extensions into water area of the Black SeaIt is supposed on the ground of this work that the water area of the Black Sea in structural and geophysical respect represents a closed system which has its own specific characteristics and its geological history of development and formation of environment. Structural maps above Middle Jurassic have been made on all stratigraphic layers of the Rioni-Mtkvari Depression and a map of the basement of the folded foundation of its sedimentary cover. The materials of deep seismic sounding (DSS) of two profiles crossing the Caucasus and one profile running along the Caucasian Intermountainous Flexure were studied from seismic-tomographic point. Complex pictures of velocity distribution that established four-layer structure of consolidated crust – three “basalt” and one “granite” with mutual “xenolithic” inclusions and specific structured velocity heterogeneities and geometrical forms of layers were received.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6383
Appears in Collections:მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები - Articles of Mikheil Nodia Institute of Geophysics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моногр_Гамкрелидзе___Кириа...2017.compressed.pdfГлубинная геология и нефтегазоносность Рионско-Куринской депрессии и Черноморского сектора Грузии по геофизическим данным32.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.