Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/6460
Title: შავი ზღვის ოკეანოგრაფია წარსულში და თანამედროვე ეტაპზე
Authors: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Mikheil Nodia Institute of Geophysics
Тбилисский Государственный Университет Им. И. Джавахишвили Институт геофизики им. Михаила Нодиа
კორძაძე, ა.
დემეტრაშვილი, დ.
Kordzadze, A.
Demetrashvili, D.
Кордзадзе, А.
Деметрашвили, Д.
Метревели, Г.
Khvedelidze, Z.
Metreveli, G.
მეტრეველი, გ.
ხვედელიძე, ზ.
Хведелидзе, З.
Keywords: გეოფიზიკა
პროგნოზული სისტემა
მათემატიკური მოდელირება
შავი ზღვის დაჭუჭყიანება
Geophysics
Forecasting system
Mathematical modeling
Pollution of the Black Sea
Геофизика
Прогностическая система
Математическая моделирование
Загрязнение Черного моря
Issue Date: 2017
Abstract: წიგნი ეძღვნება შავი ზღვის ოკეანოგრაფიის განვითარების ძირითად ეტაპებს შუა საუკუნეებიდან დღემდე და ამ უნიკალური ზღვის აუზის ჰიდროლოგიის არსებით თავისებურებებს. მნიშვნელოვანი ყურადღება აქვს დათმობილი შავი ზღვის აუზის ოკეანოგრაფიის თანამედროვე მიმართულებას - ოპერატიულ ოკეანოგრაფიას და მოკლედაა აღწერილი ავტორთა საკუთარი კვლევის შედეგები ამ სფეროში, კერძოდ, აღმოსავლეთ შავი ზღვის რეგიონული პროგნოზული სისტემა, რომელიც ემყარება მათემატიკური მოდელირების მეთოდების გამოყენებას. წიგნით მკითხველთა დაინტერესებას, უდავოდ, გაზრდის ისტორიული ცნობები შავი ზღვის შესახებ ანტიკური დროიდან დღემდე, რომელთაგან მსოფლიოში ცნობილი მითი არგონავტების შესახებ უშუალოდ უკავშირდება შავ ზღვასა და საქართველოს. წიგნი საინტერესო იქნება არა მარტო ოკეანოლოგებისათვის, არამედ შავი ზღვისა და ბუნებრივი გარემოს საკითხებით დაინტერესებული პირებისათვის. ის, ასევე, გარკვეულ სარგებლობას გაუწევს სტუდენტებს, მაგისტრატებსა და დოქტორანტებს, რომლებიც სპეციალიზირდებიან ჰიდროლოგიასა და ბუნებრივი გარემოს ეკოლოგიაში.
In this book the main stages of the history of the Black Sea oceanography from middle centuries to present and the basic peculiarities of hydrology of this unique sea basin are presented. Considerable attention is paid to modern direction of the Black Sea oceanography – the operative oceanography and the own research results of the authors in this sphere are briefly described, in particular, the easternmost Black Sea regional forecasting system using mathematical modeling methods. Historical facts about the Black Sea since ancient times to the present including then world-famous myth of the Argonauts directly connected with the Black Sea and Georgia, will undoubtedly enhance the reader’s interest in the book. The book will be interesting not only for oceanographers, but also to people interested in the Black Sea and natural environment problems. The book will be also useful for students, undergraduates and doctoral candidates, who specialize in the hydrology and ecology of the natural environment.
В этой книге представлены основные этапы истории развития океанографии Черного моря от средних веков до современности и основные особенности гидрологии этого уникального морского бассейна. Значительное внимание уделяется современному направлению океанографии Черного моря - оперативной океанографии и кратко описаны результаты собственных исследований авторов в этой области, в частности, региональная система прогнозадля восточной части Черного моря, которая основана на использование методов математического моделирования. Интерес читателя к книге, несомненно, повысят исторические факты о Черном море с древних времен по настоящее время, в том числе всемирно известный миф об аргонавтах, непосредственно связанный с Черным морем и Грузией. Книга будет интересна не только океанографам, но и людям, интересующимся проблемами Черного моря и природной среды. Книга будет также полезна для студентов, магистрантов и докторантов, которые специализируются в области гидрологии и экологии окружающей среды.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6460
Appears in Collections:მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები - Articles of Mikheil Nodia Institute of Geophysics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shavi zgvis okeonogr..pdfშავი ზღვის ოკეანოგრაფია წარსულში და თანამედროვე ეტაპზე8.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.