Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/7304
Title: ბუნებრივი კატაკლიზმები და მათი ეკოლოგიური და ეკონომიკური გავლენა საერთაშორისო ტურიზმზე
Natural Disasters and their Ecological and Economic Impact on International Tourism
Authors: ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბერძენიშვილი, ნ.
ლეონაძე, ნ.
Berdzenishvili, N.
Leonadze, N.
Keywords: ეკოლოგია;შრომები;ეკოლოგიური პრობლემები;კატაკლიზმები;კატასტროფა;უსაფრთხოება;ტურიზმის ინდუსტრია;ანთროპოგენული ფაქტორები
Issue Date: 2018
Citation: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 6, ქუთაისი, საქართველო, 21-22 სექტემბერი, 2018, გვ. 144-151
International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology“, Proceedings, ISSN 1512-1976, v. 6, Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018, pp. 144-151
Международная научная конференция „Современные проблемы экологии“,Труды, ISSN 1512-1976, т. 6, Кутаиси, Грузия, 21-22 сентября, 2018, с. 144-151
Abstract: რეკრეაციისა და დასვენების რაიონებში ეკოლოგიურმა პრობლემებმა შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ტურისტის პირად უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობას და ეკონომიკურ ინტერესებს. ატმოსფეროს, წყლის, ნიადაგის ინტენსიური დაბინძურება და მრეწველობისა და ტრანსპორტის გადაჭარბებული ხმაური შეუთავსებელია დასვენებასა და კომფორტთან. სამეურნეო საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი დამაბინძურებელი ნივთიერება ამცირებს ლანდშაფტის რეკრეაციულ მიმზიდველობას. დასაშვებზე მაღალი დაბინძურების შემთხვევაში საერთოდ მიუღებელია ლანდშაფტის გამოყენება რეკრეაციული მიზნით. თუ ასეთ რაიონებში კარგად არის შენარჩუნებული მცენარეული საფარი, ტურისტებს ექმნებათ ზედაპირული შთაბეჭდილება სრულ ეკოლოგიურ უსაფრთხოებაზე, მაგრამ ურბანიზებული რაიონების მიმდებარე ეკოსისტემა შეიცავს მაღალი რაოდენობით მტვერს, მძიმე მეტალებს, ტოქსიკურ გაზებს. ჭის წყალი მაღალი ალბათობით შეიცავს ბარიუმის ქლორიდს, ხოლო მცენარეთა ფესვები შესაძლოა შეიცავდნენ მიკროელემენტებს. ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას აქვს რეგიონული (მსოფლიოსთან მიმართებაში) ასპექტები, რის გამოც მისი უზრუნველყოფის დონე სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია. თანამედროვე მსოფლიოში პოლიტიკურად და ეკონომიკურად განვითარებული ყველა სახელმწიფო დიდ ყურადღებას უთმობს გარემოს დაცვის პრობლემებს. მსოფლიოს მაღალგანვითარებული ქვეყნები ცდილობენ შეიმუშაონ სტიქიური უბედურებების წინააღმდეგ ბრძოლის თავიანთი საკუთარი სისტემა. ამასთან ერთად, მთელ მსოფლიოში, შემუშავებულია ბუნებრივი ანომალიური მოვლენების შესწავლისა და პროგნოზირების ერთიანი სტრატეგიული მიმართულება, რომელსაც კოორდინირებას გაუწევს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბუნების დაცვის ინსტიტუტი
Environmental problems in recreational and recreation areas can threaten the personal safety, health and economic interests of the tourist. Atmospheric, water, intense pollution of the soil and excessive industry and transport is incompatible with rest and comfort. Pollutant substance produced by agricultural activity reduces the attractiveness of the landscape. In case of high contamination of permits, the use of landscape is unacceptable for recreational purposes. If the vegetation is well maintained in such areas, tourists have a superficial impression on full ecological safety, but the ecosystem surrounding urban areas contains high levels of dust, heavy metals, toxic gases. Water wells contain high probability of barium chloride, while plant roots may contain microelements. Ecological security has regional (as in the world) aspects, and its level of support is different in different countries. All political and economically developed countries in the modern world pay great attention to environmental problems. The world's highly developed countries are trying to develop their own system of struggle against natural disasters. In addition, the whole world has developed a unified strategic direction for the study and prediction of natural anomalous events that will coordinate the United Nations Institute for Nature Conservation.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7304
Appears in Collections:საერთაშორისო კონფერენცია “ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” = International Conference “Modern Problems of Ecology” (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kut_2018_2.2.pdfბუნებრივი კატაკლიზმები და მათი ეკოლოგიური და ეკონომიკური გავლენა საერთაშორისო ტურიზმზე372.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.