Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/7354
Title: სამართლის ჟურნალი. N2, 2017
Other Titles: ეძღვნება ქართული სამართლის მეცნიერების თვალსაჩინო წარმომადგენლის, ემერიტუს პროფესორ გურამ ნაჭყებიას ნათელ ხსოვნას
Authors: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
იურიდიული ფაკულტეტი
ბურდული, ირაკლი
Keywords: სამართალი
Issue Date: 2017
Description: მარიამ გრიგალაშვილი - კეთილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელის სანქციისგან გათავისუფლება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე ; თამარ დიოგიძე - ქუჩაში დადებული ხელშეკრულების ცნება და მისი არსებითი პირობები; ნინო ლიპარტია - საბანკო გარანტიის სამართლებრივი ბუნების მიმოხილვა დამოუკიდებლობისა და „ზუსტი შესაბამისობის“ პრინციპებთან მიმართებით; მირანდა მაჭარაძე - ბრალეული პასუხისმგებლობის ზოგადი ჩარჩო და მისი მოდიფიცირების მიზანშეწონილობა შრომითსამართლებრივი ურთიერთობიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურებისას; ლევან ჟორჟოლიანი - შრომის კანონმდებლობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობა ასოცირების ხელშეკრულების ჭრილში; ნინო ფაჩუაშვილი - ელექტრონული საშუალების გამოყენებით დადებული ხელშეკრულების რეგულირების მნიშვნელობა ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში; ირაკლი ყანდაშვილი - მედიაცია - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ახალი ფორმა და მისი საკანონმდებლო მოწესრიგების პერსპექტივა საქართველოში; ანა ხარაიშვილი - გამჭოლი პასუხისმგებლობისა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის პრინციპების ურთიერთმიმართება სამეწარმეო სამართალში; დავით გვენეტაძე - რისკები და მათთან დაკავშირებული კორპორაციული მართვის პრობლემები; ბექა ხიტირი - კორპორაციული მართვის თეორიები: სამართლებრივი ანალიზი; კახი სამხარაძე - საქართველოს საელჩოებისა და სხვა დიპლომატიური წარმომადგენლობების შექმნა, მათი ხელმძღვანელების დანიშვნა და გამოწვევა განთავისუფლება); ჯაბა უსენაშვილი - უფასო იურიდიული დახმარების ხარისხის კონტროლის მნიშვნელობა და მასთან დაკავშირებული ძირითადი სირთულეები; იოსებ გაბარაევი - პასუხისმგებლობა გაუპატიურების უმოქმედობით ჩადენისთვის; გურამ ნაჭყებია - სისხლისსამართლებრივი დაცვის ობიექტები და სუბიექტები, როგორც სისხლის სამართლის ფილოსოფიის კატეგორიები; კახა წიქარიშვილი - დანაშაულის სუბიექტური შემადგენლობის თავისებურებანი ფრანგულ სისხლის სამართალში; კობა ყალიჩავა - ქართული ადმინისტრაციული სამართლის ევროპეიზაცია ევროინტეგრაციის ჭრილში – წარსულის გამოცდილება და მომავლის პერსპექტივები; დავით მაკარიძე - ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ძალაში შესვლისა და მოქმედების შეჩერების თავისებურებანი; დავით ჭურღულია - სამშენებლო დაგეგმვისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემისას მომიჯნავე ქონების მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის პრობლემატური საკითხები; დარიუშ შპოპერი, პრშემისლავ დამბროვსკი, მარიამ ხოფერია - კავკასიის მკვიდრი ეროვნული უმცირესობები პოლონეთის ჯარში 1921–1939 წლებში; შნუც რუდოლფ დიური - საკონსტიტუციო მართლმსაჯულების ევროპული სისტემების შედარებითი მიმოხილვა; ვინფრიდ ჰასემერი - გერმანული სამართლის ფილოსოფია და სისხლის სამართალი; გუნთერ ტოიბნერი - ფრაგმენტირებული საფუძვლები: საზოგადოებრივი კონსტიტუციონალიზმი ეროვნულ სახელმწიფოს მიღმა.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7354
ISSN: 19877668
Appears in Collections:სამართლის ჟურნალი

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samartlis Journali 2-2017.pdfსამართლის ჟურნალი. N2, 201719.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.