ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები : ტომი N 114 = Transactions of the Institute of Hydrometeorology : Vol. № 114 = Труды Института Гидрометеорологии Грузии : Том № 114 (2009) : [27] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
Issue DateTitleAuthor(s)
2009ატმოსფეროში ფართომასშტაბიანი კონვერგენციის გავლენა კონვექციურ ღრუბელთა გაერთიანებაზეჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; დასავლეთ ციმბირის რეგიონალური ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ბეგალიშვილი, ნ.; მალბახოვი, ვ.; რობიტაშვილი, გ.; რობიტაშვილი, თ.; Begalishvili, N.; Malbaxov, V.; Robitashvili, G.; Robitashvili, T.; Бегалишвили, Н.А.; Мальбахов, В.М.; Робиташвили, Г.А.; Робиташвили, Т.Г.
2009კონვექციურ ღრუბლებში ბუნებრივი და ხელოვნური ნალექწარმოქმნის გამოკვლევა ოპერატიული თერმოჰიდროდინამიკური მოდელის საფუძველზეჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ბეგალიშვილი, ნ.; რობიტაშვილი, გ.; ტატიშვილი, მ.; რობიტაშვილი, თ.; Begalishvili, N.; Robitashvili, G.; Tatishvili, M.; Robitashvili, T.; Бегалишвили, Н.А.; Робиташвили, Г.А.; Татишвили, М.Р.; Робиташвили, Т.Г.
2009ფენა ღრუბლის მოდელირება თერმული "კუნძულის” მუდმივი გათბობისასჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; თსუ გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი; გელაძე, გ.; რობიტაშვილი, გ.; მდინარაძე, ჯ.; სხირტლაძე, ნ.; Geladze, G.; Robitashvili, G.; Mdinaradze, J.; Skhirtladze, N.; Геладзе, Г. Ш.; Робиташвили, Г. А.; Мдинарадзе, Дж. А.; Схиртладзе, Н. М.
2009კონვექციური ღრუბლის მარგი ქმედების კოეფიციენტის შეფასება თერმოდინამიკური მოდელის გამოყენებითჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ბეგალიშვილი, ნ.; რობიტაშვილი, გ.; კაპანაძე, ნ.; ტატიშვილი, მ.; Begalishvili, N.; Robitashvili, G.; Kapanadze, N.; Tatishvili, M.; Бегалишвили, Н.А.; Робиташвили, Г.А.; Капанадзе, Н.И.; Татишвили, М.Р.
2009ნალექწარმოქმნის ეფექტურობის გამოკვლევის ზოგიერთი შედეგი კონვექციური ღრუბლის ანალიზური მოდელის გამოყენებითჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ტატიშვილი, მ.; ბეგალიშვილი, ნ.; Tatishvili, M.; Begalishvili, N.; Татишвили, М.; Бегалишвили, Н.
2009ღრუბელ- და ნისლწარმოქმნის მოდელირება ატმოსფეროს მეზომასშტაბურ სასაზღვრო ფენაშიჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; თსუ გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი; გელაძე, გ.; რობიტაშვილი, გ.; სხირტლაძე, ნ.; Geladze, G.; Robitashvili, G.; Skhirtladze, N.; Геладзе, Г. Ш.; Робиташвили, Г. А.; Схиртладзе, Н. М.
2009ღრუბლის მიკროსტრუქტურის მათემატიკური მოდელირების ზოგიერთი თავისებურებანიჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ტატიშვილი, მ.; Tatishvili, M.; Татишвили, М.
2009ადგილმდებარეობის რელიეფის საშუალო სიმაღლის გავლენა მის თავზე განვითარებულ კონვექციურ ღრუბლების მაქსიმალურ რადიოლოკაციურ ამრეკვლადობის მამრავლის ლოგარითმზემიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი; დორეული, რ.; Doreuli, R.; Дореули, Р.
2009მთაგორიანი რეგიონის ერთუჯრედიანი კონვექციური ღრუბლის ემპირიული რადიოლოკაციური მოდელისალუქვაძე., თ.; ხელაია, ე.; ბალავაძე, ა.; Salukvadze, T.; Rhelaya, E.; Balavadze, A.; Салуквадзе, Т.; Хелая, Э.; Балавадзе, А.
2009კონვექციური ღრუბლების ელჭექის აქტივობის კავშირი მათი განვითარების ადგილმდებარეობის რელიეფის საშუალო სიმაღლესთანდორეული, რ.; Doreuli, R.; Дореули, Р.
2009რადიოლოკაციური მონაცემების გამოყენება ჰიდროლოგიურ გაანგარიშებებშიცინცაძე, თ.; შველიძე, ო.; ცინცაძე, ნ.; Tsintsadze, T.; Shvelidze, O.; Tsintsadze, N.; Цинцадзе, Т.Н.; Швелидзе, О.А.; Цинцадзе, Н.Т.
2009ატმოსფერულ ნალექებში ტყვიისა და იოდის კონცენტრაციების დამოკიდებულება გროვა საწვიმარ ღრუბლებზე ზემოქმედების დაწყების მომენტიდან გასულ დროზესალუქვაძე, მ.; სალუქვაძე, თ.; Salukvadze, M.; Salukvadze, T.; Салуквадзе, М.Т.; Салуквадзе, Т.Г.
2009შიდამასიური განვითარების ერთუჯრედიანი ღრუბლებიდან მოსულ ნალექებში და მიწისპირა აეროზოლებში Pb-ის, I-ისა და Cu-ის შემცველობის დამოკიდებულება ამ ღრუბლებში შეტანილი ტყვიის იოდიდის რაოდენობაზესალუქვაძე, მ.; სალუქვაძე, თ.; Salukvadze, M.; Salukvadze, T.; Салуквадзе, М.Т.; Салуквадзе, Т.Г.
2009ჰაერის ფონური ნაკადის მიერ საქართველოს რელიეფის გარსდენის მათემატიკური მოდელირების შედეგებიდემეტრაშვილი, დ.; Demetrashvili, D.; Деметрашвили, Д. И.
2009მთების გავლენა ატმოსფერული პროცესების დინამიკაზემიქაშავიძე, ბ.; Mikashavidze, B.A.; Микашавидзе, Б.А.
2009ფიონური მოვლენების ზემოქმედების თავისებურებანი კოლხეთის დაბლობის ატმოსფერული ჰაერის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზეგუნია, გ.; ცქვიტინიძე, ზ.; Gunia, G.; Tskvitinidze, Z.; Туния, Г.С.; Цквитинидзе, З.И.
2009ატმოსფეროს ტემპერატურისა და სინოტივის ველის ცვლილების შესწავლა შავი ზღვიდან ჰაერის ნაკადის ტრანსფორმაციისასხვედელიძე, ზ.; დავითაშვილი, თ; რამიშვილი, ნ.; Khvedelidzr, Z.; Davitashvili, T.; Ramishvili, N.; Хведелидзе, З.; Давиташвили, Т.; Рамишвили, Н.
2009მეტეოროლოგიური ელემენტებისა და მათი წარმოებულების მნიშვნელობები მთების თავზე (კავკასიის მაგალითზე)მიქაშავიძე, ბ.; Mikashavidze, B.A.; Микашавидзе, Б.А.
2009ლოკალური ატმოსფერული პროცესების ჰიდროდინამიკური მოდელირების შესახებდემეტრაშვილი, დ.; Demetrashvili, D.; Деметрашвили, Д. И.
2009ცირკულაციური პროცესების დინამიკის თავისებურებები საქართველოში ამინდის ექსტრემალური პირობების განვითარების დროსბერიტაშვილი, ბ.; კაპანაძე, ნ.; ჩოგოვაძე, ი.; Beritashvili, B.; Kapanadze, Nn.; Chogovadze, I.; Бериташвили, Б.Ш; Капанадзе, Н.И; Чоговадзе, И.В
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27