Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/10158
Title: Investigation Of Caucasian Glaciers By Satellite Date
კავკასიონის მყინვარების კვლევა თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენებით
Исследование Кавказских Ледников С Использованием Спутниковой Информации
Authors: Kordzakhia, G.
Shengelia, L.
Tvauri, G.
კორძახია, გ.
შენგელი, ლ.
გ.თვაური, ა,
Кордзахия, Г.И.
Шенгелия, Л.Д.
Тваури, Г.А.
Keywords: ჰიდრომეტეოროლოგია;კავკასიონის მყინვარები;Caucasian Glaciers;Hydrometeorology
Issue Date: 2013
Citation: Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 119. – 2013. - pp . 193-196.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 119. – 2013. - გვ. . 193-196.
Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 119. – 2013. – с. . 193-196.
Abstract: The main objective of present work is the investigation of glaciers melting including significant ecological risks especial-ly in connection with climate change issues. Long term satellite monitoring objectives toward the climate are: determination of the processes related with climate and glaciers interaction; detection of climate and environmental changes provided through glaciers changes; validation of global and regional climate models, sensitivity studies, climate change scenarios specification, etc. Satellite monitoring of glaciers has the well expressed potential to facilitate measurements that traditionally were per-formed using field techniques or ground based observations in one or several spots. High resolution space borne data allow glacier length change measurements along the entire glacier tongues, and in that way complement or even replace ground-based meas-urements. Using the remote sensing data it can be determined: the ice snow border; glaciers movement speed; the glacier elevation model and area of contours. The final objectives, based on the remote sensing, hydrometeorological network and glaciological observation data are: glacier monitoring technological line improvement and glacier properties determination; river Enguri pilot basin glacier runoff investigation based on determined values: creation of the Caucasian glacier models using the glacier characterizing data and glaci-er development forecast using these models.
სამუშაოს მიზანია განხილული და შესწავლილ იქნას მყინვარების დნობა, რაც მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ საფრთხეებს მოიცავს განსაკუთრებით კლიმატის ცვლილების პრობლემატიკასთან დაკავშირებით. კერძოდ, კლიმატთან დაკავშირებით მყინვარების გრძელვადიანი მონიტორინგის მიზანია: პროცესების დადგენა, რომლებიც დაკავშირებულია მყინვარებისა და კლიმატის ურთიერთმოქმედებასთან; კლიმატისა და გარემოს მოსალოდნელი ცვლილება, განპირობებული მყინვარების ცვლილებით; კლიმატის გლობალური და რეგიონალური მოდელების ვალიდაცია მყინვარების მონიტორინგის შედეგებით; სენსიტიურობის შესწავლა; კლიმატის ცვლილების სცენარების დაზუსტება და სხვა; მყინვარების თანამგზავრულ მონიტორინგს აქვს ნათლად გამოხატული პოტენციალი იმისა, რომ ემსახუროს იმ საქმეს, რაც ადრე ტრადიციულად წარმოებდა ექსპედიციური გზით, ან მიწისპირა დაკვირვებებით, როგორც წესი ერთ ან რამდენიმე წერტილში. მაღალი გარჩევადობის დისტანციური ზონდირების სივრცითი მონაცემები საშუალებას იძლევა, რათა გაიზომოს მყინვარის სიგრძის ცვლილება მყინვარის მთლიან ენასთან ერთად. ამ გზით შესაძლებელია მიწისპირა დაკვირვებები შეივსოს ან მთლიანად შეიცვალოს დისტანციური ზონდირების ინფორმაციით.
Основной целью работы является рассмотрение и исследование таяния ледников, что включает в себе значи-тельные экологические риски, особенно в связи с проблемами изменения климата. Долгосрочными целями спутникового мониторинга ледников относительно климата, являются: определение процессов, которые связаны с взаимодействием между ледниками и климатом; обнаружение изменений климата и окружающей среды, что обеспечивается за счет изме-нении ледников; проверка глобальных и региональных климатических моделей; исследования восприимчивости, опре-деление сценариев изменения климата и т.д. Дистанционное зондирование с помощью спутников применительно к мониторингу ледников имеет хорошо выраже-ный потенциал, способствующий измерениям, которые традиционно проводились с использованием экспедиционных работ или наземными наблюдениями в одной или нескольких точках. Высокое пространственное разрешение спутнико-вых данных позволяет измерять изменения длины ледника, и таким образом, дополнять или даже полностью заменять наземные измерения.
URI: http://openlibrary.ge/handle/123456789/10158
Appears in Collections:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 119 = Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 119 = Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 119 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119-40.pdfInvestigation Of Caucasian Glaciers By Satellite Date237.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.