Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/10239
Title: Climate and causes of its variability
კლიმატი და მისი ცვალებადობის გამომწვევი მიზეზები
Климат и причины его изменчивости
Authors: Tatishvili, M.
Bolashvili, N.
Mkurnalidze, I.
ტატიშვილი, მ.
ბოლაშვილი, ნ.
მკურნალიძე, ი.
Татишвили, М.
Болашвили, Н.
Мкурналидзе, И.
Keywords: ჰიდრომეტეოროლოგია;Climate change causes;natural and anthropogenic;Hydrometeorology
Issue Date: 2013
Citation: Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 119. – 2013. - pp . 38-42.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 119. – 2013. - გვ. 38-42
Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 119. – 2013. – с. . 38-42.
Abstract: Climate change causes have been studied basically in two directions: natural and anthropogenic. Many studies have been devoted to both directions. A lot of scientist-climatologists believe that current climate change is directly connected with solar activity that determines temperature and cloud cover on the Earth. The sun changes in its activity on time scales that vary from 27 days to 11, 22, 80, 180 years and more. When satellite observations had established that the solar constant is variable, phenomenological regression models were developed which assess the variations in irradiance in past decades and centuries. The outputs show clearly that the greenhouse effect has been overestimated in comparison with the solar contribution to climate change. And according to enormous number of scientists the sun enters the phase of decreasing activity that would undoubtedly cause global cooling during future 30 years.
კლიმატის ცვლილების მიზეზებს იკვლევენ ორი მიმართულებით: ბუნებრივი და ანთროპოგენული. ორივე მიმარ-თულებით მრავალი კვლევა ტარდება. ბევრი მეცნიერი-კლიმატოლოგი დარწმუნებულია, რომ ამჟამინდელი კლიმატის ცვლილება პირდაპირ დაკავშირებულია მზის აქტივობასთან, რომელიც განსაზღვრავს დედამიწაზე ტემპერატურას და ღრუბლიანობას. მზის აქტივობის ცვლილების დროითი მასშტაბი მოიცავს 27 დღიდან 11, 22, 80, 180 და მეტ წლებს. მას შემდეგ რაც თანამგზავრული დაკვირვებებით დადგინდა, რომ მზის მუდმივა ცვალებადია, შეიქმნა ფენომენოლოგიური რეგრესიული მოდელები მზის რადიაციის ცვლილების შეფასებისთვის გასულ ათწლეულებში და საუკუნეებში. მათი შედეგებიდან ცხადი ხდება, რომ მზის წვლილთან შედარებით სათბური გაზების როლი გადაფასებულია კლიმატის ცვლილებაში. ხოლო მრავალი მეცნიერის აზრით მზე შედის აქტივობის შემცირების ფაზაში რაც მომავალი 30წ განმავლობაში გამოიწვევს გლობალურ აცივებას. UDC:
Причины изменения климата были изучены в основном в двух направлениях: природные и антропогенные. Многие исследования были посвящены обоим направлениям.Многие ученые-климатологи считают, что нынешнее изменение климата напрямую связан с солнечной активностью, определяющей температуру и облачности на Земле. Солнце меняет свою деятельность на временных масштабах, которые варьируются от 27 дней до 11, 22, 80, 180 и более лет. Когда со спутниковых наблюдений было установлено, что солнечная постоянная переменная, феноменологическая регрессионные модели были разработаны, которые оценивают изменения радиации в последние десятилетия и века.Выводы ясно пока-зывают, что парниковый эффект был завышен в сравнении с солнечным вкладом в изменение климата. И по мнению огромного числа ученых, солнце вступает в фазу снижения активности, что, несомненно, вызывает глобальное похолодание в течение будущих 30 лет.
URI: http://openlibrary.ge/handle/123456789/10239
Appears in Collections:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 119 = Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 119 = Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 119 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119-07.pdfClimate and causes of its variability304.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.