Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/10244
Title: ზოგიერთი ლოკალურ-„ფენომენური“ ატმოსფერული მოვლენების შესწავლა ჰიდროთერმოდინამიკური მიდგომით
Study of some local atmospheric “phenomenal” events by hydrothermodynamic approach
Изучение некоторых локальных атмосферных “феноменальных” явлений с помо-щью методами гидротермодинамики
Authors: ხვედელიძე, ზ.
დავითაშვილი, თ.
სამხარაძე, ი.
Khvedelidze, Z.
Davitashvili, T.
Samkharadze, I.
Хведелидзе, З.
Давиташвили, Т.
Самхарадзе, И.
Keywords: ჰიდრომეტეოროლოგია;ატმოსფერული მოვლენები;ჰიდროთერმოდინამიკის კანონები;გეოფიზიკური ,,ფენომენები”;Hydrometeorology
Issue Date: 2013
Citation: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 119. – 2013. - გვ. 17-21.
Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 119. – 2013. - pp . 17-21.
Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 119. – 2013. – с. . 17-21.
Abstract: დედამიწის ატმოსფეროში, ხშირად დაიკვირვება, მცირე ტერიტორიაზე განვითარებული არაპერიოდული არაორ-დინალური ატმოსფერული პროცესები. ამ პროცესებს თან სდევს მატერიალური ზარალი და ადამიანის მსხვერპლიც კი. აღნიშნულ მოვლენებს მიეკუთვნება: ქარბორბალა; მიკრორელიეფური ადგილობრივი ქარები; ატმოსფეროს მიწისპირა ფენაში წარმოშობილი სხვადასხვა ბუნების აღმავალი დინებები და ლოკალურ რეგიონზე თითქმის მუდმივად არსებული გეოფიზიკური ,,ფენომენები”. საქართველოს ტერიტორიაზე ასეთი ,,ფენომენები” დავით გარეჯის ტაფობზე და სურამის პლატოზე დაიკვირვება. სტატიაში ჰიდროთერმოდინამიკის კანონების საფუძველზე მოყვანილია აღნიშნული მოვლენების ახსნა. დღემდე ასეთი მიდგომა და გაკეთებული დასკვნები ცნობილი არ არის. კერძოდ დამტკიცებულ იქნა, რომ ქარის გრიგალურ ველში წნევა იზრდება რელიეფის სიმაღლის პროპორციულად და იმ კუთხის ზრდით, რომელსაც ნაკადის ბრუნვის ღერძი ადგენს ვერტიკალურ მიმართულებასთან . მიღებულია, რომ ქარის სიჩქარის გრიგალის ვერტიკალური მდგენელი სიმაღლის მიხედვით იზრდება ექსპოტენციალურად. ასეთი დამოკიდებულებით აიხსნება მითითებული მოვლენების თავისებურებანი. მიღებულ შედეგებს აქვთ, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მნიშვნელობა. UDC
In the Earth atmosphere there are often observed non-periodical, non-ordinary air phenomenal events which are accompanying with material and even human damage. Such kind atmosphere phenomenal events may be: powerful wind vortex, strong local mi-cro-orographic winds, different arising air currents in the atmosphere lower boundary layer and constantly dominated some re-gional geophysical “phenomenal” events. Over the territory of Georgia such kind of “phenomenal” events are observed over Da-vid Gareji depression and Surrami mountain plateau. In the present article on the bases of the hydrothermodynamic laws above mentioned phenomena is investigated. Namely it was proved that pressure in the wind vortex is arising proportionally with relief altitude and enlarged with augmentation of the angle between wind vortex axes and vertical direction. Also it was obtained that vertical component of the wind vortex was arising with altitude and it has exponential character. Obtained results are new and have as theoretical as well practical values.
В атмосфере Земли часто наблюдаются непериодические, неординарные явления, которые сопровождаются с материаль-ными и даже человеческими жертвами. Среди таких явлений можно перечислить: мощные атмосферные вихри, локаль-ные микрорельефные ветры, восходящие потоки, имеющие различную природу зарождения и постоянно действующие геофизические “феномены” свойственные для данного региона. Такие “феномены” на территорий Грузии можно наблю-дать над впадиной Давид Гареджи и Сурами плоскогорьем. В настоящей статье методами гидротермодинамики дается объяснение происхождению таких явлений. А именно было доказано, что давление в поле вихря ветра растет пропорцио-нально высоте рельефа и по увеличению угля между осью вращения потока и вертикального направления. Также получе-но, что вертикальная составляющая вихря скорости ветра растет экспоненциально по высоте. Предлагаемый подход и полученные результаты имеют новизну и представляют как теоретическую так и практическую ценность.
URI: http://openlibrary.ge/handle/123456789/10244
Appears in Collections:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 119 = Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 119 = Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 119 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119-02.pdfზოგიერთი ლოკალურ-„ფენომენური“ ატმოსფერული მოვლენების შესწავლა ჰიდროთერმოდინამიკური მიდგომით324.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.