Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/10296
Title: დედამიწის მაგნიტური ველი და ადამიანი
Earth's Magnetic Field and Men
Магнитное поле Земли и человек
Authors: კერესელიძე, ზ.
არზიანი, ზ.
Kereselidze, Z.
Arziani, Z.
Кереселидзе, З.
Арзиани, З.
Keywords: გეოფიზიკა;დედამიწის მაგნიტური ველი;ადამიანის ჯანმრთელობა
Issue Date: 2022
Citation: მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXXV; თბილისი, 2022, გვ. 150 -157.
Mikheil Nodia Institute of Geophisics, Transactions, ISSN 1512-1135, vol. LXXV; Tbilisi, 2022, pp. 150 -157.
Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, ISSN 1512-1135, т. LXXV; Тбилиси, 2022, ст. 150 -157.
Abstract: კაცობრიობამ ევოლუცია განიცადა ბუნებრივი ელექტრული, მაგნიტური და გრავიტაციული ველების გარემოში. დედამიწაზე სიცოცხლის ჩასახვას, არსებობასა და განვითარებას განსაზღვრავენ კოსმიური ფაქტორები. ჩვენს პლანეტაზე მიმდინარე ყველა ფიზიკური და ბიოქიმიური პროცესების მთავარი მიზეზია მზე, რომლის მოქმედებასაც ცოცხალ ორგანიზმებზე რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს: მზის სითბური ნაკადი, რადიოაქტიური გამოსხივება და აქტივობის დონე. რომელთა გავლენის გამორიცხვაც ცოცხალ არსებებზე არასწორი იქნებოდა. მაგრამ, მაღალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ტალღების გარდა, რომელთაც მიეკუთვნებიან სითბური ნაკადი და რადიოაქტიური გამოსხივება, არსებობენ აგრეთვე დაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ტალღები, რომლებიც აგრეთვე უკავშირდებიან მზის აქტივობას. ამიტომ, საზოგადოების განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს პრობლემა, თუ როგორ მოქმედებენ ცოცხალ ორგანიზმებზე ბუნებრივი ფაქტორები, მათ შორის დედამიწის მაგნიტური ველი (გეომაგნიტური ველი). ორგანულ მატერიაზე გამჭოლი რადიაციის ზემოქმედების ეფექტები საკმაოდ კარგად არის გამოკვლეული, თუმცა მაგნიტური (გეომაგნიტური) ველის ცოცხალ უჯრედზე მოქმედების მექანიზმი ჯერ კიდევ ბუნდოვანია და მრავალ საიდუმლოს მოიცავს.
Mankind has gone through the process of evolution in the environment of natural electric, magnetic and gravitational fields. The origin of the existence and development of life is determined by cosmic factors. The main cause of all physical and biochemical processes occurring on Earth is the sun, the influence of which on living organisms is determined by several factors: the heat flux of the sun, radioactive radiation and the level of activity, the exclusion of which influence on living organisms would be wrong. However, in addition to high-frequency electromagnetic waves, which include heat flux and radioactive radiation, there are also low-frequency waves. They are related to the activity of the sun. Therefore, of particular interest to society is the problem of how natural factors act on living organisms, and among them the magnetic (geomagnetic) field of the Earth. The effects of penetrating radiation on organic matter have been studied quite well, although the effect of the magnetic (geomagnetic) field mechanism on living organisms has not yet been clearly expressed and contains many secrets.
Человечество пережило процесс эволюции в среде природного электрического, магнитного и гравитационного полей. Зарождение существования и развития жизни определяют космические факторы. Главной причиной происходящих на Земле всех физических и биохимических процессов является солнце, влияние которого на живые организмы определяют несколько факторов: тепловой поток солнца, радиоактивное излучение и уровень активности, исключение влияния которых на живые организмы было бы неправильно. Однако, кроме высокочастотных электромагнитных волн, к которым относятся тепловой поток и радиоактивное излучение, существуют, также, низкочастотные волны. Они связаны с активностью солнца. Поэтому, особый интерес общества вызывает проблема, как действуют на живые организмы природные факторы и среди них магнитное (геомагнитное) поле Земли. Эффекты проникающей радиации на органическую материю достаточно хорошо исследованы, хотя действие механизма магнитного (геомагнитного) поля на живые организмы пока не четко выражено и содержит множество секретов.
URI: http://openlibrary.ge/handle/123456789/10296
Appears in Collections:შრომათა კრებული : ტომი LXXV (2022) = Сборник трудов : Том LXXV =Transactions : Vol. LXXV

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_Tr_IG_75_2022.pdfდედამიწის მაგნიტური ველი და ადამიანი302.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.