Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/10305
Title: მაღლივი შენობებში სართულშუა გადახურვები მრავალსიცარიელეებიანი რკინაბეტონის ფილით
Inter-Floor Roofs in High-Rise Buildings with Multi-Gap Reinforced Concrete Slabs
Межэтажные крыши в высотных зданиях с многощелевыми железобетонными плитами
Authors: ჯერენაშვილი, ქ.
Jerenashvili, K.
Джеренашвили, К.
Keywords: გეოფიზიკა;მაღლივი შენობები;სართულშუა გადახურვა;შემსუბუქება;მრავალსიღრუეებიანი ფილა
Issue Date: 2022
Citation: მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXXV; თბილისი, 2022, გვ. 24-30.
Mikheil Nodia Institute of Geophisics, Transactions, ISSN 1512-1135, vol. LXXV; Tbilisi, 2022, pp. 24-30.
Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, ISSN 1512-1135, т. LXXV; Тбилиси, 2022, ст. 24-30.
Abstract: მაღლივი ეწოდება მრავალსართულიან შენობას, რომლის სიმაღლე მეტია 75 მ-ზე (მეტი 25 სართულზე). ყველა პროექტი უნიკალურია, რადგან მოითხოვს მრავალი სპეციფიკური პრობლემის ინდივიდუალურ გადაწყვეტას (ქარი, ხმაური, ტემპერატურის ცვალებადობა, ლიფტები, კომუნიკაციები, კონსტრუქციების მუდმივი მონიტორინგი და ა.შ.) მაღლივ შენობებში ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემაა რხევების ჩაქრობა ქარისა და სეისმური დატვირთვების მოქმედებისას, რაც მიიღწევა შენობის მასის შემცი¬რებით. ამ პრობლემის გადაჭის საუკეთესო გზებია: მსუბუქი მასალების გამოყენება (სადაც ეს შესაძლებელია), კონსტრუქციების განივკვეთების შემცირება მაღალი კლასის ბეტონებით (B60-B80), ხისტი არმატურის გამოყენება, სართულშუა გადახურვების შემსუბუქება სიცარიელეების წარმომქმნელი სადებების შემოტანით (ბაბლდეკის, კობიაქსის სისტემები და სხვ.), ასევე მსუბუქი საშენი მასალისგან (მაგალითად, პერლიტი, ტუფი, პემზა, ქაფპლასტი, ფიჭაპლასტი, ქაფპოლიურატანი, ქაფპოლისტირენი და სხვ.) დამზადებული ბლოკების ჩართვით რკინაბეტონის მონოლითურ გადახურვებში. დადგენილია, რომ გადახურვებში (განსაკუთრებით მაღლივ შენობებში) სიცარიელეებიანი სადებების გამოყენება ამცირებს ბეტონის ხარჯს 20-30%-ის ფარგლებში, ხოლო მშენებლობის საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებას - 15%-მდე.
A high-rise is a multi-story building whose height is more than 75 m (more than 25 floors). Every project is unique because it requires an individual solution as for many specific problems (wind, noise, temperature fluctuations, elevators, communications, constant monitoring of structures, etc.). One of the main problems in high-rise buildings is the damping of vibrations under the action of wind and seismic loads, which is achieved by reducing the mass of the building. The best ways to overcome this problem are: use of light materials (where possible), reduction of cross-sections of structures with high-grade concrete (B60-B80), use of rigid reinforcement, reduction of inter-floor overlaps by introducing void-forming linings (bubbledeck, Cobiax systems, etc.), as well as light by including blocks made of building materials (for example, perlite, tuff, pumice, foam plaster, fichaplast, foam polyurethane, foam polystyrene, etc.) in reinforced concrete monolithic roofs. It is determined that the use of voids in roofs (especially in high-rise buildings) reduces the cost of concrete by 20-30%, and the total cost accounting cost of construction - up to 15%.
Высотным считается многоэтажное здание, высота которого более 75 м (более 25 этажей). Каждый проект уникален, так как требует индивидуального решения многих специфических проблем (ветер, шум, перепады температуры, лифты, коммуникации, постоянный мониторинг конструкций и т.д.). Одной из основных проблем высотных зданий является гашение колебаний под действием ветровых и сейсмических нагрузок, что достигается за счет уменьшения массы здания. Лучшими способами преодоления этой проблемы являются: использование легких материалов (где это возможно), уменьшение сечений конструкций за счет бетона высокой марки (В60-В80), применение жесткой арматуры, уменьшение межэтажных перекрытий за счет введения пустотообразующих обделок (пузырьковые, системы Cobiax и др.), а также за счет легкого включения блоков из стройматериалов (например, перлита, туф, пемзы, пеноштукатурки, фичапласта, пенополиуретана, пенополистирола и др.) в армированные железобетонные монолитные кровли. Определено, что использование пустот в кровлях (особенно в многоэтажных домах) снижает стоимость бетона на 20-30%, а общую хозрасчетную стоимость строительства - до 15%.
URI: http://openlibrary.ge/handle/123456789/10305
Appears in Collections:შრომათა კრებული : ტომი LXXV (2022) = Сборник трудов : Том LXXV =Transactions : Vol. LXXV

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_Tr_IG_75_2022.pdfმაღლივი შენობებში სართულშუა გადახურვები მრავალსიცარიელეებიანი რკინაბეტონის ფილით802.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.