Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/10493
Title: საქართველოს ხელოვნების ეროვნული მუზეუმის ცენტრალური შესასვლელთან მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ხეების შესაძლო გავლენის შესწავლა, გეოფიზიკური მეთოდებით, შენობის ფასადის მხარეს მდებარე ფუნდამენტზე
Studying the Possible Impact of the Trees Located Near the Central Entrance of the National Museum of Art of Georgia on the Foundation on the Facade Side of the Building Using Geophysical Methods
Изучение возможного воздействия деревьев, расположенных у центрального входа национального музея искусств Грузии, на фундамент с фасадной стороны здания, геофизическими методами
Authors: ოდილავაძე, დ.
ვარამაშვილი, ნ.
ჭელიძე, თ.
ღლონტი, ნ.
ქირია, ჯ.
თარხან-მოურავი, ა.
Odilavadze, D.
Varamashvili, N.
Chelidze, T.
Glonti, N.
Kiria, J.
Tarkhan-Mouravi, A.
Одилавадзе, Д.
Варамашвили, Н.
Челидзе, Т.
Глонти, Н.
Кирия, Дж.
Тархан-Моурави, А.
Keywords: გეოფიზიკა;გეორადიოლოკაცია;ულტრაბგერა;ტომოგრაფია
Issue Date: 2023
Citation: მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXXVI; Mikheil Nodia Institute of Geophisics, Transactions, ISSN 1512-1135, vol. LXXVI; Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, ISSN 1512-1135, т. LXXVI; თბილისი, Tbilisi, Тбилиси, 2023, გვ. 91 - 105.
Abstract: ჩვენი კვლევის საგანი იყო, გეორადიოლოკაციური და ულტრაბგერითი მეთოდებით, საქართველოს ხელოვნების ეროვნული მუზეუმის ცენტრალური შესასვლელთან მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ჭადრის ხეების ფესვთა სისტემის გავლენის შესწავლა შენობაზე. გეორადილოკაციის მეთოდი ეფექტურია სიღრმეებზე (0-50 მ) მიწისქვეშა ფენების აგებულების შესასწავლად. კვლევისას გამოყენებულ იქნა გეორადარი Zond 12e თავისი საშტატო მაღალი სიხშირის 500 მჰც ეკრანირებული და 2გჰც ზემაღალი სიხშირის ანტენებით. გეორადარული მონაცემები შეკრებილ და დამუშავებულ იქნა საშტატო კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფით Prizm 2.7. გეორადარის საშუალებით შესაძლებელია სხვადასხვა გარემოში არსებული სიცარიელეების, ბზარების, შესუსტებული გარემოს გამოყოფა. შესაძლებელია ასევე გარემოს დატენიანების ხარისხის განსაზღვრა. გეორადილოკაციის მეთოდით მიწისქვეშა ფენების სხვადასხვა სიღრმეებზე შესასწავლად გამოიყენება სხვადასხვა სიხშირის ანტენები. გარემოს მექანიკური პარამეტრების განსაზღვრისათვის და მისი მექანიკური აგებულების დადგენისთვის ასევე ეფექტური საშუალებაა ულტრაბგერითი მეთოდი. წარმოდგენილ სამუშაოებში გამოყენებული იქნა შვეიცარული კომპანიის PROCEQ-ის მიერ წარმოებული ულტრაბგერითი აპარატურა, იმპულსური ექო გადამწოდი - Pundit PL-200PE. მიღებული მასალის დამუშავება შესრულდა Pundit - 200 და Pundit – 20PE-ს სამუშაო პროგრამის “PL-Link” საშუალებით. ულტრაბგერითი აპარატურით შესაძლებელია გარემოში არსებული სიცარიელეების, ბზარების გამოყოფა და მათი გეომეტრიული პარამეტრების შესწავლა. ასევე გარემოს მექანიკური მახასიათებლების დადგენა. წარმოდგენილი კვლევა (მიწისქვეშა ფენების შესწავლა) არ არის ტიპიური ულტრაბგერითი მეთოდისათვის, თუმცა საინტერესო იყო სამუშაოს შესრულება გეორადილოკაციურ მეთოდთან ერთად და კომპლექსური ძიების შესაძლებლობის დადგენა. რადიოლოკაციით და ულტრაბგერითი მეთოდით მიღებული შედეგები ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება და ამით დასკვნების საიმედოობას ზრდის.
The subject of our research was to study the influence of the root system of the cedar trees on the building in the area near the central entrance of the National Museum of Art of Georgia, using georadiolocation and ultrasound methods. The radiolocation method is effective for studying the structure of underground layers (0-50 m) depths. Georadar Zond 12e with its standard high-frequency 500 MHz shielded and 2 GHz high-frequency antennas was used in the research. Georadar data were collected and processed with Prizm 2.7 regular software. With the help of georadar, it is possible to highlight voids, cracks and weakened environment. It is also possible to determine the degree of humidity of the environment. Antennas of different frequencies are used to study underground layers at different depths by radiolocation method. Ultrasonic method is also an effective tool for determining the mechanical parameters of the environment and its mechanical structure. In the presented works, the ultrasonic equipment manufactured by the Swiss company PROCEQ, pulsed echo transmitter - Pundit PL-200PE was used. Processing of the obtained material was performed by means of the Pundit - 200 and Pundit - 20PE working program "PL-Link". Using ultrasonic equipment, it is possible to highlight voids and cracks in the environment and study their geometrical parameters. as well as determining the mechanical characteristics of the environment. The presented research (study of underground layers) is not typical for the ultrasound method, although it was interesting to perform the work together with the geolocation method and to determine the possibility of complex investigation. The results obtained by radiolocation and ultrasound method do not contradict each other and increase the reliability of the conclusions.
Предметом нашего исследования было изучение влияния корневой системы кедровых деревьев на здание в районе центрального входа Национального музея искусств Грузии методами георадиолокации и ультразвука. Радиолокационный метод эффективен для изучения строения подземных слоев (0-50 м) глубин. В исследованиях использовался георадар Зонд 12е со штатной высокочастотной экранированной антенной 500 МГц и высокочастотной антенной 2 ГГц. Данные георадара собирались и обрабатывались с помощью штатной программы Prizm 2.7. С помощью георадара можно выделить пустоты, трещины и ослабленную среду. Также возможно определение степени влажности окружающей среды. Антенны разных частот используются для исследования подземных слоев на разных глубинах радиолокационным методом. Ультразвуковой метод также является эффективным средством определения механических параметров окружающей среды и ее механического строения. В представленных работах использовалось ультразвуковое оборудование производства швейцарской фирмы PROCEQ, импульсный эхопередатчик - Pundit PL-200PE. Обработку полученного материала проводили с помощью рабочих программ Pundit-200 и Pundit-20PE «PL-Link». С помощью ультразвукового оборудования можно выделить пустоты и трещины в окружающей среде и изучить их геометрические параметры. а также определение механических характеристик окружающей среды. Представленное исследование (изучение подземных слоев) не характерно для ультразвукового метода, хотя было интересно выполнить работу совместно с георадиолокационным методом и определить возможность комплексного исследования. Результаты, полученные георадиолокационным и ультразвуковым методом, не противоречат друг другу и повышают достоверность выводов.
URI: http://openlibrary.ge/handle/123456789/10493
Appears in Collections:შრომათა კრებული : ტომი LXXVI (2023) = Сборник трудов : Том LXXVI =Transactions : Vol. LXXVI

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_Tr_IG(76)_2023.pdfსაქართველოს ხელოვნების ეროვნული მუზეუმის ცენტრალური შესასვლელთან მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ხეების შესაძლო გავლენის შესწავლა, გეოფიზიკური მეთოდებით, შენობის ფასადის მხარეს მდებარე ფუნდამენტზე992.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.