Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/7321
Title: მეწყრების მონიტორინგის და ადრეული შეტყობინების ეკონომიური ტელემეტრული სისტემის შექმნა
Cost-effective telemetric monitoring and early warning systems for signaling landslide initiation
Authors: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Mikheil Nodia Institute Of Geophysics
Chelidze, T.
Varamashvili, N.
Chelidze, Z.
Kiria, T.
Ghlonti, N.
Kiria, J
Tsamalashvili, T.
ჭელიძე, თ.
ვარამაშვილი, ნ.
ჭელიძე, ზ.
ქირია, თ.
ღლონტი, ნ.
ქირია, ჯ.
წამალაშვილი, თ.
აბაშიძე, ვ.
Abashidze, V.
ამირანაშვილი, ა.
ოდილავაძე, დ.
Amiranashvili, A.
Odilavadze, D.
Keywords: გეოფიზიკა
მეწყერი
მეწყრის მოდელირება
ადრეული შეტობინების სისტემები
კატასტროფების რისკის შემცირება
Issue Date: 2018
Abstract: წიგნში წარმოდგენილია სამუშაოები შესრულდა ევროსაბჭოს დიდი კატასტროფების შეთანხმების გრანტით 2017/08 N 573534 და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით N 216732. ღვარცოფის/მეწყრის ადრეული შეტობინების სისტყემის (აშს) პროექტის მიზანია, ავტონომიური კვების წყაროს მქონე (მზის ბატარეები), საკმაოდ დაბალფასიანი ზუსტი გეოფიზიკური მონიტორინგის კომპლექსური ტელემეტრული სისტემის შემუშავება, ღვარცოფის/მეწყრის გააქტიურების და ინიცირების სიგნალიზაციისათვის, რადიოსიგნალის ან მობილურივინტერნეტის კავშირის გამოყენებით. სიზუსტის და დანახარჯების ეფექტურობის, ერთი შეხედვით შეუთავსებელი მოთხოვნების დაკმაყოფილება ბოლო წლებში შესაძლებელი გახდა ახალი ტექნოლოგიების დახმარებით (მაგალითად, MEMS სენსორები, მონაცემთა დამუშავების/გადაცემის ARDUINO-ს მიკროპროცესორული ბაზა ტელემეტრული სისტემის ასაგებად, ნიადაგის ტენიანობის მიკრო რადარ-სენსორები და სხვა ენერგოეფექტური სქემები). შემოთავაზებული აშს ითვალისწინებს მეწყრების/ღვარცოფების გააქტიურების ორი ძირითადი ფაქტორის: ნიადაგის სინოტივისა (როგორც შედარებით გრძელვადიან წინამორბედის) და მასების მექანიკური მოძრაობით გამოწვეული daxrebis/აჩქარების/ვიბრაციების (როგორც მოკლევადიანი წინამორბედების) მონიტორინგს. ამ პრონციპებზე აგებული ადრეული შეტობინების სისტყემა გამოცდილია ლაბორატორულ და საველე პირობებში. განკუთვნილია მეცნიერ მუშაკებისა და ინჟინრებისთვის, ლექტორებისთვის, სტუდენტებისთვის, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია დედამიწის ფიზიკის, კატასტროფების რისკის შემცირება და სხვა პრობლემებთან.
The book presents results of research, carried out in 2017-2018 in the frame of Grant 2017/08 # 573534 of Large Catastrophe Agreement of Council of Europe and Shota Rustaveli National Science Foundation Project N 216732. The goal of research was developing of landslides/mudflows cost-effective accurate complex Early Warning System (EWS) with telemetric connection for signaling mass-movement activation using radiosignals or Internet connections. The seemingly unconsistent demands for cost-effectivness and accuracy of system is resolved by usage of new technologies (for example, using MEMS Sensors, ARDUINO based system for data processing and telemetry, micro radar-sensors for soil humidity and economic power sources). The developed EWS is founded on monitoring two main factors of mass-movement initiation: soil humidity (as a long-term precursor) and tilts/acceleration (as a short-term precursors). The Early Warning System, assembled following this concept was tested in laboratory and field conditions. The book is intended for the scientific workers and engineers, lecturers, students, government and nongovernmental organizations, connected in their activity with the problems of mass-movement physics, disaster risk reduction, etc.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7321
ISSN: 15121135
Appears in Collections:წიგნები - Книги - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chelidze -EWS.pdfმეწყრების მონიტორინგის და ადრეული შეტყობინების ეკონომიური ტელემეტრული სისტემის შექმნა10.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.