Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/9286
Title: პირიქითი ალაზნის აუზის მყინვარების დეგრადაციის დინამიკა კლიმატის მიმდინარე ცვლილების ფონზე
Degradation dynamics of the Pirikiti Alazani river basin glaciers on the background of current climate change
Динамика деградации ледников бассейна реки Пирикити Алазани на фоне современного изменения климата
Authors: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University
Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета
შენგელია, ლ.
კორძახია, გ.
თვაური, გ.
ძაძამია, მ.
Shengelia, L.
Kordzakhia, G.
Tvauri, G.
Dzadzamia, M.
Шенгелия, Л.Д.
Кордзахия, Г.И.
Тваури, Г. А.
Дзадзамия, М. Ш.
Keywords: ჰიდრომეტეოროლოგია;ეკოლოგია;პირიქითი ალაზნის მყინვარული აუზი;მყინვარების დეგრადაციის დინამიკა;თანამედროვე კლიმატის ცვლილება;ინტეგრალური კვლევი;ecology;Hydrometeorology
Issue Date: 2021
Citation: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული, ტომი N 131. - 2021. - გვ. .24-31.
Scientific Reviewed Proceedings Of The Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University, Vol.№131. -2021. - pp. 24-31..
Научный Реферируемый Сборник Трудов Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета, Том №131. - 2021 - с. 24-31.
Abstract: სტატიაში მდინარე პირიქითი ალაზნის მყინვარული აუზის მყინვარების დეგრადაციის დინამიკა განხილულია თანამედროვე კლიმატის ცვლილების ფონზე. ინტეგრალური კვლევის საფუძველზე მოყვანილია ამ აუზში შემავალი მყინვარების მდგომარეობა საწყის (კატალოგის მონაცემები 60-იანი წლებისაა), საშუალედო (2006 წ.) და საბოლოო (2020 წ.) დროით მომენტებში. მყინვარების მახასიათებლები (რიცხვი, ფართობი) საშუალო და ბოლო მომენტებში განისაზღვრება მაღალი გარჩევადობის თანამგზავრების გამოყენებით. ამ მდგომარეობების შედარებამ და ჩატარებულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ მყინვარების დეგრადაცია უფრო ინტენსიურია მეორე პერიოდში, ვიდრე პირველში. თუ განხილული დაახლოებით 60 წლიდან პირველი 50 წლის განმავლობაში მყინვარების რაოდენობა 28.6%-ით შემცირდა, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ეს შემცირება 70%-ია. თუ პირველი პერიოდის განმავლობაში მყინვარებით დაფარული ტერიტორია 56%-ით შემცირდა, მეორე პერიოდში ის 75,7%-ით შემცირდა. ეს აიხსნება ორი ფაქტორით: პირველი, რომ კლიმატის ცვლილებას არაწრფივი ხასიათი აქვს და მეორეს მხრივ კლიმატის ზემოქმედება უფრო მცირე ზომის მყინვარებზე უფრო ინტენსიურია.
In the article the degradation dynamics of the Pirikiti Alazani river basin glaciers is discussed on the background of current climate change. Based on the integrated study, the state of the glaciers in this basin at the initial (catalog data on 60th), middle (2006) and final (2020) time moments are given. The characteristics of the glaciers (number, area) at the middle and final moments are determined using high resolution satellites. The comparison of these conditions showed that climate change is non-linear, making glacier degradation more intense in the second period than in the first one. If the number of glaciers has shrunk by 28.6% in the first 50 years of the 60 years period, correspondingly this reduction is 70% over the last decade. If during the first period the area covered by glaciers has been decreased by 56%, in the second period it decreased by 75.7%. This can be explained by two factors: first, that climate change has non-linear character and second, that climate change impact on smaller glaciers is more intense.
В статье рассмотрена динамика деградации ледников бассейна реки Пирикити Алазани на фоне современного изменения климата. На основании комплексного исследования, приводятся состояние ледников в этом бассейне на начальном (данные каталога относятся к 60-м годам), среднего (2006) и конечных (2020) моментов времени. Характеристики ледников (количество, площадь) в средний и конечный моменты времены определяются с помощью спутников высокого разрешения. Сравнение этих условий показало, что изменение климата носит нелинейный характер, что делает деградацию ледников более интенсивной во второй период, чем в первый. Если количество ледников сократилось на 28,6% за первые 50 лет из 60 рассмотренных лет, то значение этого сокращения составляет 70% за последнее десятилетие. Если в первый период площадь, покрытая ледниками, уменьшилась на 56%, то во второй период это уменьшение составляет 75,7%. Это можно объяснить двумя факторами: во-первых, современное изменение климата носит нелинейный характер, а во- вторых, влияние изменения климата на малые ледники более интенсивно.
URI: http://openlibrary.ge/handle/123456789/9286
Appears in Collections:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული : ტომი N 131 = Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 131 = Научный Реферируемый Сборник Трудов Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 131 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shengelia, Kordakhia 24-31.pdfპირიქითი ალაზნის აუზის მყინვარების დეგრადაციის დინამიკა კლიმატის მიმდინარე ცვლილების ფონზე.814.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.