Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/9290
Title: ქ. თბილისის ატმოსფეროში PM10 და PM2.5-ის კონცენტრაციების სივრცული განაწილება რეგულარული დაკვირვებისა და მარშრუტული გაზომვების მონაცემების მიხედვით
Spatial distribution of PM10 and PM2.5 concentrations in the atmosphere of Tbilisi according to regular observations and experimental measurementsю
Пространственное распределение концентраций PM10 и PM2,5 в атмосфере г.Тбилиси по данным регулярных наблюдений и экспериментальных измерений
Authors: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University
Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета
გიგაური, ნ.
კუხალაშვილი, ვ.
სურმავა, ა.
ინწკირველი, ლ.
ფიფია, მ.
Gigauri, N.
Kukhalashvili, V.
Surmava, A.
Intskirveli, L.
Pipia, M.
Гигаури, Н. Г.
Кухалашвили, В. Г.
Сурмава, А. А.
Инцкирвели, Л. Н.
Пипиа, М. Г.
Keywords: ჰიდრომეტეოროლოგია;ეკოლოგია;ქ.თბილისის ატმოსფერული ჰაერი;PM ნაწილაკების კონცენტრაციების ცვლილება;Hydrometeorology;ecology
Issue Date: 2021
Citation: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული, ტომი N 131. - 2021. - გვ. .44-50.
Scientific Reviewed Proceedings Of The Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University, Vol.№131. -2021. - pp. 44-50.
Научный Реферируемый Сборник Трудов Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета, Том №131. - 2021 - с. 44-50.
Abstract: ექსპერიმენტული გაზომვებისა და გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემების ანალიზით განსაზღვრულია ქ.თბილისის ატმოსფერულ ჰაერში PM ნაწილაკების კონცენტრაციების ცვლილების ხასიათი. ნაჩვენებია, რომ ზამთრის პერიოდში მათი კონცენტრაციები თითქმის ყოველთვის აღემატება შესაბამის ზდკ-ს; საათობრივი ცვლილების ტრენდმა კი გვიჩვენა, რომ დღის განმავლობაში PM ნაწილაკების კონცენტრაციები ხასიათდება მატების ტენდენციით და თავის მაქსიმუმს აღწევს საღამოს 20-საათის შემდეგ. გამოვლინდა პანდემიის გავლენა მტვრის ნაწილაკების კონცენტრაციის შემცირებაზე ქალაქის ატმოსფეროში და ის ფაქტი, რომ ქ.თბილისის ატმოსფეროს PM ნაწილაკებით დაბინძურებაში ძირითადი წვლილი შეაქვს ავტოტრანსპორტს.პირველად ჩატარებულია ქ.თბილისსა და მის შემოგარენში საველე ექსპედიცია PM ნაწილაკების კონცენტრაციების განსაზღვრის მიზნით. დაფიქსირებულია PM ნაწილაკების კონცენტრაციები ტრასების მთელ სიგრძეზე და ტრასიდან დაშორებულ წერტილებში; შეფასებულია მათი კონცენტრაციების მინიმალური, საშუალო და მაქსიმალური მნიშვნელობები; გამოვლენილია ქ. თბილისისა და მისი შემოგარენის მაქსიმალურად დაბინძურებული უბნები; დადგენილია, რომ მტკვრის მარცხენა სანაპირო მეტადაა დაბინძურებული მარჯვენა სანაპიროსთან შედარებით და მაქსიმალური კონცენტრაციების გამოვლენა უმეტესწილად დაკავშირებულია ავტოტრანსპორტის ინტენსივობასთან ან მეტეოროლოგიურ პირობებთან.
On the basis of experimental measurements and data from the National Environmental Agency, the nature of changes in the concentrations of PM-particles in the air of Tbilisi was determined. It was found that in winter their concentrations almost always exceed the corresponding the MPC values, and the hourly trend of changes in the concentration of PMparticles showed that during the day it tends to increase and reaches a maximum after 20 pm. The influence of the pandemic on a decrease in the concentration of dust particles in the atmosphere of the city and the fact that the main contribution to the pollution of the atmosphere of Tbilisi with PM-particles is made by vehicles is revealed. For the first time in Tbilisi and its environs, a field expedition was carried out to determine the concentration of PM particles.The concentrations of PM particles were recorded along the entire length of the experimental paths and at points remote from the paths. Their minimum, average and maximum concentrations are estimated; identified the most polluted areas of Tbilisi and its environs. It was found that the left bank of the Kura River is more polluted than the right one and that the recorded maximum concentrations are mainly due to the traffic intensity or meteorological conditions.
На основе экспериментальных измерении и данных Национального агентства по окружающей среде определен характер изменения концентраций PM частиц в воздухе г.Тбилиси. Установлено, что зимой их концентрации почти всегда превышают соответствующие значения ПДК, а часовой тренд изменения концентрации PM частиц показал, что в течении дня он имеет тенденцию к увеличении и достигает максимума после 20 часов вечера. Выявлено влияние пандемии на снижение концентрации пылевых частиц в атмосфере города и тот факт, что основной вклад в загрязнение атмосферы г.Тбилиси PM частицами вносит автотранспорт. Впервые в Тбилиси и его окрестностях была проведена полевая экспедиция по определению концентрации PM частиц. Зафиксированы концентрации PM частиц по всей длине экспериментальных трасс и в отдаленных от трасс точках. Оценены их минимальные, средние и максимальные концентраций; выявлены максимально загрязненные районы г.Тбилиси и его окрестностей. Установлено, что левый берег р.Куры более загрязнен, чем правый и что зафиксированные максимальные концентрации в основном обусловлены интенсивностью движения транспорта или метеорологическими условиями.
URI: http://openlibrary.ge/handle/123456789/9290
Appears in Collections:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული : ტომი N 131 = Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 131 = Научный Реферируемый Сборник Трудов Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 131 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gigauri 44-50.pdfქ. თბილისის ატმოსფეროში PM10 და PM2.5-ის კონცენტრაციების სივრცული განაწილება რეგულარული დაკვირვებისა და მარშრუტული გაზომვების მონაცემების მიხედვით692.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.