Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/9632
Title: განახლებული მონაცემები დასავლეთ საქართველოს მდინარეების მყარ ჩამონადენზე
Renewed data on solid runoff of rivers in Western Georgia
Обнавленные данные о твёрдом стоки наносов рек Западной Грузии
Authors: ქიტიაშვილი, ლ.
სანებლიძე, ლ.
სტვილია, გ.
Kitiashvili, L.
Saneblidze, L.
Stvilia, G.
Китиашвили, Л.Р.
Санеблидзе, Л.М.
Ствилия, Г.Г.
Keywords: ჰიდრომეტეოროლოგია;დასავლეთ საქართველოს მდინარეები;მყარი ჩამონადენის შემცირება;Hydrometeorology
Issue Date: 2001
Citation: ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები : ტომი N 106. – 2001. - გვ. 120-127.
Transactions of the Institute of Hydrometeorology : Vol.№ 106. – 2001. - p. . 120-127.
Труды Института Гидрометеорологии Грузии : Том № 106. – 2001. - с. 120-127.
Abstract: აღნიშნულია, რომ დასავლეთ საქართველოს მდინარეები იმყოფებიან რთული ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორების უფრო მეტი ზეგავლენის ქვეშ, ვიდრე აღმოსავლეთ საქართველოს მდინარეები. შეინიშნება დიდი ცვლილებები კონტინენტურ მეჩეჩზე, ზღვის სანაპირო ხაზის გადარეცხვაში, ნატანის აკუმულაციაში, აუზების ტყიანობაში და სხვ. ამ პროცესების მავნე შედეგების შემარბილებელ ღონისძიებათა დასადგენად შემუშავებულია სხვადასხვა მეთოდები მდინარეების ნატანის შესწავლის მიზნით. ჩატარდა მასა-ლების დამუშავება მდინარეების ნატანის შესაფასებლად, გამოთვლილია მყარი და თხევადი ჩამონადენი დაკვირვების დაწყებიდან 1960, 1970, 1975, 1980 და 1990 წლებამდე. ჩატარებულია მათი შედარება გამოთვლილ მახასიათებლებთან, რომლებიც მიღებულია ადრეულ წლებში სხვადასხვა მკვლევარების მიერ. მყარი ჩა-მონადენის დინამიკამ და შედარებამ გვიჩვენა, რომ შეიმჩნევა ჯამური მყარი ჩამონადენის შემცირება, მაგრამ, ეს შემცირება უმნიშვნელოა და არ აღემატება გაზომვებისა და გაანგარიშების დასაშვებ სიზუსტეს. ილ.1, ცხრ.2,ლიტ.დას.8.
It has been noted that rivers of Western Georgia are more affected by complicated natural and anthropogenic factors than rivers of Eastern Georgia. Significant changes in marine shallow, washing out of sea coastal line, sediment accumulation and woodlands in a drainage basins have been observed. Various methods of investigation of runoff alluvium have been worked out to mitigate these dangerous consquences. Processing of data on runoff and alluvium for 11 rivers has been conducted and solid and water runoff have been calculated since the starting of observetions till 1960,1970, 1975, 1980, 1985 and 1990, comparing them with the characteristics established earlier by various investigators. Dynamics and comparison of the solid runoff showed the decrease of a total solid runoff, being within the error values of measurement and calculation.Fig.1,Tab.2,Ref.9.
Отмечается, что реки Западной Грузии находятся под более сильным воздействием природных и антропогенных факторов, чем реки Восточной Грузии. Наблюдаются большие изменения материковой отмели, размыва морской береговой линии, аккумуляции наносов, лесистости бассейнов и др. Для установления мероприятий по смягчению негативных последствий этих процесов разработаны разные методы изучения твёрдого стока. Проведена обработка материалов по стоку наносов для рек, подсчитаны их твердый и жидкий сток от начала наблюдений до 1960, 1970, 1975, 1980, 1985 и 1990 годов, а также проведены сравнения с расчетными характеристиками, установленными в ранние годы разными исследователями. Динамика и сравнения твердого стока показали, что наблюдается уменьшение общего твердого стока, но это уменьшение находится в пределах точности измерений и расчетов.Рис.1,таб.2,лит.8.
URI: http://openlibrary.ge/handle/123456789/9632
Appears in Collections:ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები : ტომი N 106 = Transactions of the Institute of Hydrometeorology : Vol.№ 106 = Труды Института Гидрометеорологии Грузии : Том № 106 (2001)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106-12.pdfგანახლებული მონაცემები დასავლეთ საქართველოს მდინარეების მყარ ჩამონადენზე381.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.