Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/9994
Title: მდინარე მაშავერას სარწყავი წყლების გავლენა ბოლნისის რაიონის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე
Influence of the irrigation waters of the river Mashavera on the agricultural plots of Bolnisi Region
Влияние оросительных вод реки Машавера на сельскохозяйственные угодья Болнисского района
Authors: კალანდაძე, ბ.
ტრაპაიძე, ვ.
ბრეგვაძე, გ.
Kalandadze, B.
Trapaidze, V.
Bregvadze, G.
Каландадзе, Б.
Трапаидзе, В.
Брегвадзе, Г.
Keywords: ჰიდრომეტეოროლოგია;სარწყავი სისტემა;ბოლნისის რაიონი;Hydrometeorology
Issue Date: 2011
Citation: სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 117. – 2011. - გვ. 131-133.
Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Gtu : Vol.№ 117. – 2011. - p 131-133.
Труды Института Гидрометеорологии Грузии Гту : Том № 117. – 2011. – с. 131-133.
Abstract: ბოლნისის რაიონი საქართველოს უმნიშვნელოვანესი სასოფლო-სამეურნეო რეგიონია. აქ კარგადაა განვითარებული სარწყავი სისტემა და მდ. კაზრეთულას და მაშავერას წყლით ხდება სავარგულების მორწყვა. ორივე მდინარე განიცდის ძლიერ ტექნოგენურ დატვირთვას და ჰიდროქსელის დაბიძურებას როგორც პირდაპირი შედეგი მოჰყვება ნიადაგის დაბინძურება მადნის ელემენტებით. სხვადასხვა დანიშნულების სასოფლო-სამეურნეო ნიადაგებში ჩატარებული კვკევების შედეგად დადგინდა რომ იმის მიხედვით თუ რა სიხშირითა და რა რაოდენო-ბით ხდებოდა ნიადაგის მორწყვა მასში სპილენძის, თუთიის და კადმიუმის შემცველობაც განსხვავებულია და ყველა შემთხვევაში აჭარბებენ ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს. ისინი უმთავრეს შემთხვევაში ხსნად ფორმაში არიან და მიგრაციის დიდი უნარი გააჩნიათ. ამიტომ ძალზე მნიშვნელოვანია იმ კომპლექსური ღონისძიებების გატარება, რომელიც მიმართული იქნება ეკოლოგიურად სუფთა მიწათმოქმედებაზე გადასვლით სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე.
Bolnisi region is one of the most important agricultural regions of Georgia, with a well-developed irrigation system, with the wa-ters of the rivers Kazretula and Mashavera used to irrigate the plots of fields. Both rivers have a strong tectogenic burden and their hydrological network is subject to pollution. As a direct consequence, this causes the soil pollution with ore elements. The studies of the agricultural soils of different designations have made it clear that the content of copper, zinc and cadmium in them depends on the frequency and quantity of the soil irrigation, and it exceeds the maximum permissible concentrations in any case. The giv-en elements are mostly a in soluble form with a strong migration capability. Therefore, the combined measures to shift to the eco-logically pure land cultivation of the agricultural plots is extremely important.
Болнисский район является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Грузии. Здесь хорошо развита оросительная система и с помощью воды рек Казретула и Машавера осуществляется орошение угодий. Обе реки испытывают высокую техногенную нагрузку и загрязнение гидросети. Как прямое последствие, это вызывает загрязнение почвы элементами руды. В результате исследований, проведённых в сельскохозяйственных почвах разного назначения, установлено, что в зависимости от того, как часто и с какой интенсивностью орошалась почва, в ней содержание меди, цинка и кадмия различны, и они во всех случаях превышают предельно допустимые концентрации. Они в основном находятся в растворимой форме и обладают большой приверженностью к миграции.Поэтому весьма большое значение имеет проведение таких комплексных мероприятий, которые будут направлены к переходу на экологически чистое земледелие в сельскохозяйственных угодьях.
URI: http://openlibrary.ge/handle/123456789/9994
Appears in Collections:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 117 = Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 117 = Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 117 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117-43.pdfმდინარე მაშავერას სარწყავი წყლების გავლენა ბოლნისის რაიონის სასოფლო-სამეურნეო სავარ-გულებზე234.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.