Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/10130
Title: Problems Of Population Caused By An Ecological Condition Of Industrial Zones (On An Example Of Kaspi)
ინდუსტრიული ზონების ეკოლოგიური მდგომარეობით გამოწვეული მოსახლეობის პრობლემები (ქ.კასპის მაგალითზე)
Проблемы Населения Вызванные Экологическим Состоянием Индустриальных Зон (На Примере Г.Каспи)
Authors: Meladze, G.G.
მელაძე, გ.გ.
Меладзе, Г.Г.
Keywords: ჰიდრომეტეოროლოგია;ჰაერის დაბინძურება და ხმაური;air pollution and noise;Hydrometeorology
Issue Date: 2013
Citation: Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 119. – 2013. - pp. 316-319.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 119. – 2013. - გვ. 316-319.
Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 119. – 2013. – с. 316-319.
Abstract: Kaspi one of the largest producer of building materials in Georgia. According to official data population of the city in 2011 was 15.8 thousand. The purpose of this research was studying of influence of an ecological condition on population health. Our research included 5 interconnected stages: 1. Research preparation; 2. Gathering of the primary sociological information; 3. Prepa-ration of the collected information for processing; 4. The analysis of the processed information; 5. Preparation of reports by results of research with conclusions and recommendations. The project has been carried out by the Centre of Ecological Justice with support of fund of the Eurasian Partnership Foun-dation. In the city of Kaspi research was carried out to the period from 15 February to 31 March 2011. By a principle interview 80 persons (37 men and 43 women) have been interrogated. Respondents have been divided into 3 age groups (<30 years, 30-59 and 60 years and more). Results of research have shown that 59 percent interrogated considered that city's ecological condition has been heavy and 18 percent believed that very heavy. About 40 percent of respondents estimated the condition of their own health as bad. According to interrogated, provoking factors above mentioned problems basically are: air pollution and noise.
ქ.კასპი სამშენებლო მასალების ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელია საქართველოში. ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, 2011 წლის მონაცემებით კასპში 15,8 ათასი ადამიანი ცხოვრობდა. გამოკვლევის მიზანს წარმოადგენდა ეკოლოგიური მდგომარეობის ზეგავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობა-ზე. ჩვენი გამოკვლევა შეიცავდა ხუთ ურთიერთდაკავშირებულ ეტაპს: 1. გამოკვლევის მომზადება; 2. პირველადი სოციოლოგიური ინფორმაციის მოგროვება; 3. მოგროვილი ინფორმაციის მომზადება დასამუ-შავებლად; 4. დამუშავებული ინფორმაციის ანალიზი; 5. გამოკვლევის შედეგების ანგარიშის, დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება. პროექტი განხორციელდა ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის მიერ, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონ-დის თანამშრომლობით. ქალაქ კასპში გამოკვლევა ჩატარდა 2011 წლის 15 თებერვლიდან 31 მარტის ჩათ-ვლით. ინტერვიუირების პრინციპით გამოკითხულ იქნა 80 ადამიანი (37 მამაკაცი და 43 ქალი). რესპონდ-ენტები დაყოფილნი იყვნენ სამ ასაკობრივ ჯგუფად (30 წლამდე; 30-59; 60 და უფროსი ასაკის). გამოკვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ გამოკითხულთა 59 პროცენტი ქალაქის ეკოლოგიურ მდგომარეობას თვლიდა როგორც მძიმეს, ხოლო 18 პროცენტი აფასებდა როგორც ძალიან მძიმეს. დაახლოებით 40 პროცენტი თავი-ანთ ჯანმრთელობის მდგომარეობას აფასებდა როგორც ცუდს. გამოკითხულთა აზრით, ზემოაღნიშნული პრობლემების ძირითადი მაპროვოცირებელი ფაქტორებია: ჰაერის დაბინძურება და ხმაური.
Каспи один из крупнейших в Грузии производителей стройматериалов. По официальным данным 2011 года в го-роде проживало 15,8 тыс. жителей. Целью данного исследования являлось изучение влияния экологического состояния на здоровье населения. Наше исследование включало 5 взаимосвязанных этапов: 1) подготовка исследования; 2) сбор первичной социологической ин-формации; 3) подготовка собранной информации к обработке; 4) анализ обработанной информации; 5) подготовка отче-тов по результатам исследования с выводами и рекомендациями. Проект был осуществлён центром экологической спра-ведливости при поддержке фонда Евразийского сотрудничества. В городе Каспи исследование проводилось в период с 15 февраля по 31 марта 2011 года. По принципу интервюирования было опрошено 80 человек (37 мужчин, 43 женщин). Ре-спонденты были разбиты на 3 возрасные группы (до 30 лет, 30-59 и 60 лет и старше). По результатам исследования 59 процентов опрошенных считали что экологическое состояние города тяжёлое а 18 про-центов полагали что очень тяжёлое. Около 40 процентов респондентов состояние своего здоровья оценивали как плохое. По мнению опрошенных, провоцирующими факторами вышеуказанных проблем в основном являются: загрязнение воз-духа и шум.
URI: http://openlibrary.ge/handle/123456789/10130
Appears in Collections:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 119 = Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 119 = Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 119 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119-67.pdfProblems Of Population Caused By An Ecological Condition Of Industrial Zones (On An Example Of Kaspi)246.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.