Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/8700
Title: ტემპერატურული რეჟიმი გლობალური დათბობის ფონზე (იმერეთის რეგიონში)
Температурный режим на фоне глобального потепления (Имеретинская область)
The Temperature Regime on the Background of Global Warming (Imereti Region)
Authors: ბერძენიშვილი, ნ.
Бердзенишвили, Н.
Berdzenishvili, N.
Keywords: გეოფიზიკა;ატმოსფეროს ფიზიკა;კლიმატის ცვლილება;ტემპერატურული რეჟიმი
Issue Date: 2019
Citation: მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXX; Mikheil Nodia Institute of Geophisics, Transactions, ISSN 1512-1135, vol. LXX; Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, ISSN 1512-1135, т. LXX; თბილისი, Tbilisi, Тбилиси, 2019, გვ. 119-132.
Abstract: ჰაერის ტემპერატურა კლიმატის შემადგენელი ერთ-ერთი ძირითადი ელემენტია. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა იმერეთის ტერიტორიაზე 6 0- დან 14 0 -მდე იცვლება. ისევე, როგორც მოცემულ ოთხ თვეში საშუალო წლიური ტემპერატურაც ყველაზე მაღალი იმერეთის დასავლეთ და ცენტრალურ რაიონებში აღინიშნება. ეს ადგილები მოქცეულია 14 0 –იანი იზოთერმის ფარგლებში. ცალკე გამოიყოფა კორბოული და მისი მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც ისაზღვრება ჩაკეტილი 10 0 -იანი იზოთერმით. ჩრდილოეთით, რაჭის ქედის მთისწინეთსა და მაღალ ზონებს კვეთს 12 0 -იანი იზოთერმა. ხოლო ამ შემთხვევაში ყველაზე დაბალი 6 0 -იანი იზოთერმა გადის მესხეთისა და ლიხის ქედის მაღალმთიან ზონაში. ჰაერის ექსტრემალურ მაღალ და დაბალ ტემპერატურებს დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ჯანმრთელობის და მისი სამეურნეო საქმიანობისათვის. ამის გარდა, ასეთი ტემპერატურები უარყოფითად მოქმედებენ ეკონომიკის მთელი რიგი დარგების ნორმალურად ფუნქციონირებაზე - სოფლის მეურნეობა, ტრანსპორტი, საკურორტო მეურნეობა და სხვა. ამიტომ ექსტრემალური ტემპერატურების განაწილების გეოგრაფიული კანონზომიერებების შესწავლას აქვს, როგორც დიდი თეორიული, ისე პრაქტიკული მნიშვნელობა. იმერეთის რეგიონის ტემპერატურების რეჟიმის შესასწავლად გამოვიყენეთ ჰიდრომეტეოროლოგიური სამსახურის დაკვირვებათა მონაცემები რეგიონის 15 მეტეოროლოგიური სადგურისათვის. გლობალური დათბობის პირობებში მნიშვნელოვანი კლიმატური ცვლილებები იმერეთის რეგიონში არ აღინიშნება.
Температура воздуха одна из главных элементов климата. Территория Грузии, её отдельные регионы имеют режим температурных исследований, даже свою историю. Для изучения температурного режима Имеретинского региона использовали данные гидрометерологической службы (15 метеорологических станций). На основе этих данных были составлены изотермические карты центральных месяцев сезона и средних годовых температур. Влияние климата Чёртого моря на регион Имеретии, в сравнении с низменностью Колхети, вообще, ослаблена, но на её термический режим имеет значительное влияние. Средняя годовая температура воздуха, в Имеретии колеблется от 6 0 С до 14 0 С и с высотой закономерно распределена. На основе этих данных были составлены изотермические карты Для экстремальных температур: максимальная и минимальная. Значение экстремальных температур в регионе колеблется в значительно больших диапазонах. Абсолютно максимальные температуры годовые величины изменяются 32 0 С-42 0 С. Величина средних минимальных темпуратур в январе везде отрицальная 0,5-7,5 0 С. В условиях глобального потепления значительных климатических изменений в регионе Имерети не наблюдается.
Air temperature is one of the main component of the climate. Research of temperature regime in the territory of Georgia and its regions has its history. For investigation of temperature regime in Imereti region we used observation data of hydro meteorological service for 15 meteorological stations of the region. On the basis of the data we draw up isotherms’ maps for the central months of the seasons and for middle annual temperature. The Black Sea influence on the climate of Imereti region is completely weakened comparing with Kolkheti valley, but still greatly influences its thermal regime. Middle annual air temperature in Imereti region varies between 6-14 degrees and according to altitude is regularly distributed. Temperature differences is quite high among the central months of seasons, they are - January, April, July and October. As for temperature amplitude its importance is the highest in Sachkhere - Imereti region, and composes 22,2 °C and in Tkibuli it is -19,0°C. Duration of the period without freeze is quite large at Georgia territory. It is long especially in the low part of west Georgia, where it is changed among 250-306 days. At 3000m high the period without freeze does not exists at all, but in private years it may take place, but for a very short period. Air temperature is one of the main components of the climate. Research of temperature regime in the territory of Georgia and its regions has its history. For investigation of temperature regime in Imereti region we used observation data of hydro meteorological service for 15 meteorological stations of the region. On the basis of the data we draw up isotherms’ maps for extreme temperatures – maximal and minimal. Annual quantity of absolute maximal temperatures varies between 32°C-42°C. In January quantities of middle minimal temperatures is negative everywhere – 0, 5-7,5°C. In Korbouli it is -28°C, in Sachkhere - 31°C. In Imereti, absolute minimal temperatures are noted as negative for 7-8 months. Knowing the duration of non-freezing period has great importance for developing agriculture. The average annual temperature of the air on the territory of Imereti changes from 6º to 14 º. The highest average annual temperature is designated in west and central regions of Imereti. These territories are within the bounds of 14 º isotherm. Korbouli and its nearby territory, which is measured with closed 10 º isotherm, are separated. The lowest 6 º isotherm passes in high mountain zone of Meskheti and Likhi range. Under the global warming, significant climatic changes in Imereti region are not observed.
URI: http://openlibrary.ge/handle/123456789/8700
Appears in Collections:შრომათა კრებული : ტომი LXX (2019) = Сборник трудов : Том LXX =Transactions : Vol. LXX

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_Tr_IG_70_2019.pdfტემპერატურული რეჟიმი გლობალური დათბობის ფონზე (იმერეთის რეგიონში)1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.